top of page
Muur.png

Logopedie

Herkent u een van de volgende problemen?​

(Klik op de knop voor meer info)

Lezen en schrijven/
Dyslexie en dysorthografie

‘Mijn kind heeft moeite met het plakken van lettertjes op school.’

‘De juf vindt dat mijn kind te traag leest’

‘Mijn kind begrijpt niet wat het leest’

‘Mijn kind heeft moeite met het onthouden van bepaalde letters.

‘Mijn kind schrijft alles zoals hij/zij het hoort.’

‘Ondanks het oefenen blijft mijn kind fouten

schrijven’

Taalproblemen

‘De leerkracht zegt dat mijn dochter niets vertelt tijdens de kring’

‘Ik twijfel of mijn kind alles goed begrijpt wat ik tegen hem zeg’

Rekenproblemen/
Dyscalculie

‘Mijn kind wil altijd op de vingers tellen’

‘De juf zegt dat breuken moeilijk zijn voor mijn kind’

‘Bij kommagetallen moet ik altijd helpen’

‘Hoofdrekenen vind mijn kind erg moeilijk’

Spraakprobleem/
Articulatieprobleem

‘Ik kan mijn zoontje niet verstaan, hij wordt dan boos’


‘Mijn dochter spreekt een aantal klanken niet uit’


‘Mijn kind slist’

Afwijkend mondgedrag

‘Mijn kind zuigt op zijn/haar duim’

‘Mijn kind zit steeds met de mond open’

‘Mijn kind kan moeilijk pilletjes slikken’

‘De tanden van mijn kind groeien naar voor’

Rekenproblemen/Dyscalculie
Anker 1
Wat zijn rekenproblemen?

-Het kind kan de ‘splitsingen’ niet onthouden

-Het aanleren van ‘de brug over de 10’ blijft moeilijk

-Rekenen tot 100 met brug is moeilijk

-Tafels blijven niet ‘hangen’

-Het onthouden van de stappen voor het cijferen is een moeilijk

-Breuken worden niet begrepen en het overzetten naar kommagetallen en terug blijft moeilijk

-Omzetten van maatgetallen lijkt onoverkomelijk

-Problemen met oppervlakte en inhoudsberekening

-Vraagstukken lukken niet

Waarom is behandeling zo belangrijk?

Als een kind niet kan splitsen, komt het nooit tot hoofdrekenen. Hetzelfde geldt voor het rekenen met de brug en de tafels.  Later bij breuken en kommagetallen is hoofdrekenen zeer belangrijk. ook in het middelbaar bij het leren van algebra is hoofdrekenen zeer belangrijk. Rekenproblemen kunnen al ontstaan bij onvoldoende inzicht in het tiendelig stelsel. dit laatste is vaak op een eenvoudige manier te verhelpen.

Wat doet de logopedist?

We gaan op zoek naar mogelijkheden en handigheidjes om de getalstructuur wel te begrijpen en te onthouden.

De brug over de 10 wordt met materiaal uitgelegd en visueel heel duidelijk gemaakt (tevens aangepast aan de noden van het kind).

Breuken worden met materiaal geoefend, tot verdere oefening met symbolen voldoende begrepen is. Hetzelfde geldt voor oefeningen met kommagetallen.

Voor het omzetten van maten wordt met de juiste tabellen al onmiddellijk een stuk duidelijker.

Ook werken met oppervlakte- en inhoudsmaten wordt zoveel mogelijk visueel gemaakt.

Lezen en schrijven/Dyslexie en dysorthografie
Anker 2
Wat zijn problemen in het aanvankelijk leren lezen en schrijven?

-Auditieve voorwaarden ( rijmen, hakken en plakken van woorden) is onvoldoende

-Het nazeggen van zinnen of reeksen woorden is lastig

-Uw kind herkent de letters niet.

 

Waarom is behandeling belangrijk?

Om goed te kunnen leren lezen en schrijven, is het kunnen luisteren en onderscheiden van klanken belangrijk. Uw kind moet eerst het bewustzijn ontwikkelen dat zinnen uit woorden bestaan en woorden uit lettergrepen en klanken. Uw kind moet alle klanken kunnen benoemen en de verschillen kunnen herkennen. Ook leert uw kind als voorbereiding op het leren lezen en schrijven klanken auditief te discrimineren: door te luisteren naar bijvoorbeeld de eerste of laatste letter in een woord of het verschil tussen letters (vb b/p). Wanneer uw kind moeite heeft met deze vaardigheden en het fonologisch bewustzijn nog onvoldoende is, kan uw kind ook moeite hebben met het juist schrijven van een woord.

Hierdoor wordt de leerontwikkeling van uw kind geremd.

 

Wat doet de logopedist?

De logopedist helpt uw kind bij deze problemen. Vanuit het luisteren naar klanken en woorden, leert uw kind deze vaardigheden spelenderwijs en snel.

 

Wat zijn de problemen met het voortgezet lezen/schrijven?

 

-Het technisch lezen blijft te langzaam

-Het technisch lezen gaat snel, maar het kind maakt veel fouten terwijl het leest

-Het begrijpend lezen is moeilijk

-Het kind heeft moeite met het juist uithoren van ‘hoorwoorden’

-Het kind heeft moeite met het onthouden van ‘onthoudwoorden’

-Het kind heeft moeite met het onthouden en toepassen van de juiste spellingsregels

-Het kind schrijft zonder na te denken over hoe het woord klinkt, welke letters, welke volgorde enz.

 

Wat doet de logopedist?

Het lezen wordt geoefend aan de hand van allerlei aangepaste leesoefeningen, die u ook thuis verder kan oefenen. Er wordt ook gewerkt op begrijpend lezen door met het kind het verhaal in kleine stukjes te lezen en te bespreken, zodat begrijpen makkelijker wordt.

Bij het schrijven worden allerlei ezelsbruggetjes aangeleerd om woorden of regels beter te onthouden.

Spraak- en Articulatieprobleem
Anker 3
Wat zijn spraak- of articulatieproblemen?

-Vervangen/weglaten van klanken

-Foutief uitspreken van klanken

-Onduidelijk of binnensmonds spreken.

-Slissen.

-De r niet kunnen zeggen.

 

Waarom is behandeling van een spraakprobleem belangrijk?

Wanneer uw kind niet goed wordt verstaan door uzelf of door anderen, kan dat leiden tot communicatieproblemen en frustraties. Spraakproblemen kunnen onderdeel zijn van een taalprobleem, maar dat hoeft niet. Bij het leren lezen en schrijven, spelen spraakproblemen ook een rol. Wanneer een kind een klank foutief uitspreekt (vb /l/ in plaats van /r/), gaat het ook de verkeerde klank (/l/in dit geval) koppelen aan die letter (r in dit geval).

 

Wat doet de logopedist?

Door behandeling bij de logopedist verbetert de verstaanbaarheid en verminderen frustraties. De logopedist leert uw kind spelenderwijs de diverse klanken en klankeigenschappen aan en oefent deze in woorden, zinnen en tijdens spel. Van daaruit ontwikkelt uw kind weer zelfvertrouwen in het eigen spreken en durft hij/zij het geleerde ook toe te passen in andere situaties, zoals thuis en op school.

Taalproblemen
Anker 4

Wat zijn taalproblemen?

Er kunnen problemen optreden in het begrijpen van taal (taalbegrip) of uiten van taal (taalproductie).


-Taalbegrip: Uw kind begrijpt de leerkracht niet wanneer die een opdracht geeft. Uw kind geeft niet adequaat antwoord op vragen. Uw kind begrijpt verhalen niet.


-Taalproductie: Uw kind heeft moeite met produceren of uiten van taal. Er kunnen spraakstoornissen optreden. De actieve woordenschat is onvoldoende, uw kind kent onvoldoende woorden en heeft moeite om dingen te benoemen. Er zijn problemen in de zinsbouw en het vervoegen van werkwoorden. Uw kind maakt bijvoorbeeld te korte zinnen of de volgorde klopt niet of uw kind maakt veel fouten in de zinnen. Bij problemen met vertellen, kan uw kind moeite hebben om zich te verwoorden tijdens een kringgesprek of om iets terug te vertellen wat het op school heeft beleefd.

Er kan sprake zijn van:


-Taalontwikkelingsstoornis, een zgn. TOS; de taalontwikkeling verloopt anders en is verstoord


-Taalachterstand; de taalontwikkeling laat een achterstand zien ten opzichte van leeftijdsgenootjes, bijvoorbeeld bij het leren van een tweede taal


-Verlate taalaanvang; de taalontwikkeling is later op gang gekomen, uw kind is later dan gemiddeld begonnen met praten

 

Waarom is behandeling van een taalprobleem belangrijk?

Vroegtijdige signalering en behandeling van taalproblemen is belangrijk voor de dagelijkse communicatie, het leren op school, de sociaal-emotionele ontwikkeling, de spraak-taalontwikkeling en ook de leerontwikkeling van uw kind. Kinderen hebben een taalgevoelige leerperiode tot 6 à 7 jaar. In deze periode leren ze taal sneller en gemakkelijker. Vanaf het eerste leerjaar leren kinderen lezen en schrijven. Een goede basis in de spraak-taalontwikkeling is belangrijk om te leren lezen en schrijven. Problemen in de taalontwikkeling kunnen het leren lezen en schrijven bemoeilijken.

Wat doet de logopedist?

De logopedist behandelt de problemen in de taalontwikkeling van uw kind. U krijgt bijvoorbeeld oefeningen om de woordenschat te vergroten of opdrachten mee om het taalbegrip van uw kind te stimuleren. Ook geven we adviezen bij meertalig opvoeden zodat thuis het taalaanbod voor uw kind zo optimaal mogelijk is. Wanneer het spreken bij jonge kinderen nog niet voldoende op gang komt, kan de logopedist u ook al helpen door tips en adviezen hoe u zelf de spraak-taalontwikkeling op gang kunt brengen en kan al spelenderwijs de ontwikkeling worden gestimuleerd.

Afwijkend mondgedrag
Anker 5

Wat zijn problemen in de mondmotoriek en afwijkend mondgedrag?

-Slappe mondspieren
-Open mondgewoonte
-Mondademen
-Duimen, vingerzuigen, langdurig speengebruik
-Tongpersen

-Foutief slikgedrag

 

Wat is tongpersen?

Tijdens eten en drinken kan het voorkomen dat uw kind de tong tegen de voortanden of zijtanden duwt. Dit noemt men tongpersen. De tong is een zeer krachtige spier en is in staat de tanden naar voren of naar opzij te duwen. Door tongpersen kan een open beet, overbeet of kunnen diastemen (openingen) ontstaan in het gebit.

 

Waarom is behandeling van problemen in de mondmotoriek belangrijk?

Een open mond, mondademen, zuiggewoonte en tongpersen hebben een nadelig effect op de ontwikkeling van de mondmotoriek. Een goede mondmotoriek is belangrijk voor de algehele gezondheid van uw kind, voor het eten en drinken, voor de spraak en voor de gebits- en kaakontwikkeling van uw kind.

 

Wat doet de logopedist?

Wanneer de spieren in de mond te slap of te sterk zijn of niet goed kunnen samenwerken, geeft de logopedist hiervoor oefeningen zodat het evenwicht in de mondmotoriek verbetert. De logopedist besteedt ook aandacht aan het afleren van de schadelijke mondgewoonten en geeft u adviezen hoe u thuis hiermee om kunt gaan. Wanneer er sprake is van tongpersen, leert uw kind de tong op de juiste manier te bewegen tijdens het slikken.

Tijdens een intensief en kortdurend traject leert uw kind de spieren in de mond zo optimaal mogelijk gebruiken tijdens rust, spreken en eten en drinken. De logopedist werkt hierbij samen met de tandarts of orthodontist omdat de mondfuncties invloed hebben op de gebits- en kaakontwikkeling.

bottom of page